Giảng dạy

669Đang online
146Đọc hôm nay
11Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Nếu giới hạn biến đổi, nếu giới hạn là cực dương vô hạn thì SAO? Là nhìn sự vô tận như một hằng số? Hay là thêm vào một điểm bất thường

2018-04-23 20:48:18

Integral ban đầu = PI (giới hạn ban đầu đến a) … PI (a đến + infinity) … Trong trường hợp của sự khác biệt, lần đầu tiên theo giới hạn của sự khác biệt, lần thứ hai nếu sự hội tụ là hằng số, sự khác biệt là 0. Hàm biến giới hạn tích hợp là một loại hàm quan trọng, ứng dụng nổi tiếng nhất của nó là bằng chứng của công thức Newton leibniz. Trên thực tế, hàm biến giới hạn tích hợp là một công cụ quan trọng để tạo ra các hàm mới, đặc biệt là nó có thể đại diện cho các hàm không tiểu học và đồng thời có thể chuyển đổi các vấn đề tích phân thành các vấn đề vi phân. Ngoài việc mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về khái niệm hàm số tích hợp, hàm số tích hợp có những ứng dụng quan trọng trong nhiều trường hợp. Mở rộng thông tin: tiếp tục [định lý a] nếu f(x) trong khoảng [a,b] có thể tích hợp, tích hợp giới hạn hàm tại [a,b] liên tục. Định lý dẫn xuất "định lý thứ hai" nếu hàm f(x) trong các khoảng [a,b] tiếp tục, tích hợp hàm hàm trên [a,b] có hàm, và hàm là: derivative extension nếu hàm f(x) trong khoảng [a,b] tiếp tục, X0 là [a,b] bất kỳ điểm nào, giới hạn tích hợp trên sự thay đổi đáp ứng: derivative extension lưu ý: (1) khoảng a có thể là - infinity, b có thể là + infinity; (2) định lý này là tính chất quan trọng nhất của giới hạn của tích hợp, nắm vững định lý này cần phải chú ý đến hai điểm: đầu tiên, giới hạn thấp là hằng số, giới hạn là các tham số x (không phải các biểu thức khác của x); Thứ hai, f(x) chứa chỉ các biến tích t, không có biến tham chiếu x. Có một định lý về hàm gốc nếu f(x) tiếp tục trong khoảng thời gian [a,b], thì hàm số giới hạn của sự tích hợp là một hàm gốc f(x) trên [a,b].

Thông tin giới thiệu